วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์(*), เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม, พรทิพย์ เหลียวตระกูล และณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี (Rattana Leerungnavarat(*), Peanthip Srisutam, Pornthip Liewtrakul and Nattamol Heebjankri)
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(1) (Information and Communication Technology Major, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 10160, Thailand.)(1) *Corresponding author: : rattan.le@bsru.ac.th
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
บทคัดย่อ

             งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) เพื่อหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การทำงานของระบบอยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 คน และกลุ่มผู้ใช้งานระบบโดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่พัฒนาขึ้น แบ่งสิทธิ์การทำงานของผู้ใช้เป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ คือ การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลนักศึกษา การจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์ และการจัดทำรายงาน ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.43, S.D. = 0.60) และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.20, S.D. = 0.53)

คำสำคัญ ระบบสารสนเทศ, การจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2567
ปีที่ (Vol.) 10
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ พฤษภาคม - สิงหาคม
เลขที่หน้า (Page) 32-54
ISSN ISSN 3027-7280 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2024.11
ORCID_ID 0009-0007-7462-9169
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R67023.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  ประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์. (2562). การพัฒนาระบบจัดการสนสนเทศโครงงาน พิเศษและสหกิจศึกษา ของนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร และการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. วารสารวิชาการ ปชมท. 8(2) : 40-52.
  เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม. (2565). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการงานบัณฑิตนิพนธ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 10(2). 139-154.
  รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์. (2559). ระบบสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักโดยใช้ การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์ และการแจ้งเตือนผ่าน โทรศัพท์มือถือ. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, ปีที่ 2(1), 45-61.
  รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ และคณะ. (2562). ระบบแนะนำสถานที่ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพเชิงพื้นที่ตามถนัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาฝึกงานด้วยเทคนิคทางด้านเหมืองข้อมูล. วารสาร วิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 16(1). 42-54.
  วศิน เพิ่มทรัพย์. (2561). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.
  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2565). รายงานผลการสำรวจ พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565. [ระบบ ออนไลน์] แหล่งที่มา https://www.etda.or.th/getattachment/78750426- 4a58-4c36-85d3-d1c11c3db1f3/IUB-65-Final.pdf.aspx
  S.Yu. Eroshkina, N.A. Kamenevaa, D.V. Kovkovb, Sukhorukova. Conceptual A.I. system in the modern information management. (2017). Procedia Computer Science. 609-612. [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา https://www.phdyar.ir/wpcontent/uploads/2018/ 09/Conceptual-System-in-the-ModernInformation-Management.pdf.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th