วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการการฝึกงานสำหรับสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบเรซสปอนต์ซีฟ เว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง มงคล รอดจันทร์(1), ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์(2*), อภินันท์ จุ่นกรณ์(2) และศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ(3)(Mongkol Rodjan(1), Paranya Palwisut(2*), Apinan Junkorn(2), and Salyapong Wichaidit (3))
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(1), สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล(2), สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราขภัฏนครปฐม (Department of Computer Technology(1), Department of Data Science(2), Department of Multimedia Technology(3), Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University *Corresponding author: paranya@npru.ac.th
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการการฝึกงานสำหรับสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบเรซสปอนต์ซีฟ เว็บไซต์ และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการการฝึกงานสำหรับสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ แพลตฟอร์มพัฒนาขึ้นในรูปแบบเรซสปอนต์ซีฟ เว็บไซต์ เพื่อรองรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแสดงผลที่แตกต่างกัน และทำให้สามารถใช้งานระบบจากที่ใดก็ได้ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวระบบจะบริหารจัดการด้วย Compute Engine ที่ติดตั้ง LAMP Server เพื่อทำงานเป็นเว็บเซิฟเวอร์ และใช้ MySQL เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยมีขั้นตอนการพัฒนา คือ 1) ศึกษาความต้องการของระบบ 2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การพัฒนาระบบ และ 5) การทดสอบระบบ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้งาน (ผู้ว่าจ้าง อาจารย์ นักศึกษา) จำนวน 50 คน ซึ่งเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แพลตฟอร์มบริหารจัดการการฝึกงานสำหรับสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่พัฒนาขึ้น และแบบประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) แพลตฟอร์มบริหารจัดการการฝึกงานสำหรับสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการสามารถแสดงผลได้ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์พกพา การทำงานของระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เว็บแอปพลิเคชันด้าน Front-End และเว็บแอปพลิเคชันด้าน Back-End  และ 2) ผลประเมินประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มจากกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.63, SD = 0.49)

คำสำคัญ การฝึกงาน, สถานประกอบการ, เทคโนโลยีดิจิทัล, แพลตฟอร์ม
ปี พ.ศ. 2567
ปีที่ (Vol.) 10
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ พฤษภาคม - สิงหาคม
เลขที่หน้า (Page) 73-91
ISSN ISSN 3027-7280 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2024.13
ORCID_ID 0009-0005-7957-2769
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R67025.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร, เอกชัย แน่นอุดร, และเกรียงศักดิ์ จันทีนอก. (2562). การประเมินผลระบบสารสนเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา กรณีศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ปีที่ 3 ฉบับที่ 2,พฤษภาคม - สิงหาคม 2562.
  ปาริชาติ บัวเจริญ, ประภัสสร สมสถาน และนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล.(2565). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565): 112-127.
  พนิดา พานิชกุล, ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว และ อภิวัฒน์ สุกเหลือง. (2562). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, (มกราคม-มิถุนายน): 135-152.
  พรรณี แพงทิพย์ และสิทธิกร สุมาลี. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, ปีที่ 14 ฉบับที่ 56, (มกราคม-มิถุนายน): 39-50.
  มัจรี สุพรรณ. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : 1220-1231. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.
  วรุตม์ พลอยสวยงาม, ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์, และ มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ. (2563). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”. มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566, จาก http://ejs.bsru.ac.th/aken/ research/2563_1.pdf.
  สุพัชชา ทัพสัพ, และคณะ. (2564). การพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (รายงานการวิจัย). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th