วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบบริหารบุคคลสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
ชื่อผู้แต่ง อลงกต กองมณี(1), ศิลาดล ประคองธนพันธุ์(1), สรสิช ไชยราษฎร์(1), สมนึก สินธุปวน(1*) และ ภานุวัฒน์ เมฆะ(1) (Alongkot Gongmanee(1), Siradol Prakhongtanaphan(1), Sorasit Chairat(1), Somnuek Sinthupoun(1*) and Panuwat Mekha(1))
หน่วยงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(1) (1Department of Computer Science, Faculty of Science, Maejo University(1)) *Corresponding author: somnuk@mju.ac.th
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
บทคัดย่อ

            ระบบบริหารบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการพัฒนาระบบเพื่อการจัดการบุคคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความซับซ้อนในการเก็บเอกสารต่างๆ ซึ่งการทำงานแบบเดิมมีการจัดเก็บในไฟล์ไมโครซอฟท์เอ็กเซล จึงลดประสิทธิภาพการสืบค้นเอกสารในกระบวนการจัดการบุคคลในสหกรณ์ออมทรัพย์ และขาดการเชื่อมโยงระหว่างระบบการจัดการบุคคลในสหกรณ์ออมทรัพย์กับระบบอื่นในสหกรณ์ ระบบบริหารบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์และทดสอบระบบบริหารบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์กับกลุ่มผู้ใช้ระบบจริงก่อนการจัดส่งระบบให้สหกรณ์ ซึ่งระบบประกอบด้วย       1) งานสวัสดิการ 2) งานด้านเงินเดือน /เงินโบนัสประจำปี และ 3) งานการบันทึกเวลาการเข้าออกงาน การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันบริหารบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (C#) โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบบนฐานข้อมูล (SQL Server) ผลการทดสอบระบบบริหารบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์กับกลุ่มผู้ใช้ระบบจริงตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า ระบบสามารถจัดการ 1) งานสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และทำงานล่วงเวลา) 2) งานด้านเงินเดือน /เงินโบนัสประจำปี และ 3) งานการบันทึกเวลาการเข้า-ออกงาน (พนักงานมาสายและขาดงาน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ ระบบบริหารบุคคล, ระบบสหกรณ์, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าล่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2570
ปีที่ (Vol.) 10
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ พฤษภาคม - สิงหาคม
เลขที่หน้า (Page) 92-110
ISSN ISSN 3027-7280 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2024.14
ORCID_ID 0000-0003-1461-1243
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R67026.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  กัญญาณี จงรักษ์ และ อัทราวดี ชูสกุล. (2566). ระบบบริหารงานบุคลากร: กรณีศึกษาโรงแรมอ่าว นางคลิฟฟ์บีชรีสอร์ท. ค้นเมื่อ 12 เมษายน 2566. ค้นจาก http://cs.skru.ac.th/download/ formdownload/03_Reportf.
  จุฑาทิพย์ ภัทราวาท วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ และสุรจิตต์ แก้วชิงดวง. (2556). การจัดการสหกรณ์ออม ทรัพย์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
  จารุกิตติ์ สายสิงห์. (2563). การพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาแบบ 360 องศา. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 7(2): 59-71.
  ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ และชัยวิชญ์ ม่วงหมี. (2565). การพัฒนาการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด. วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 3(2): 42-50.
  ทรงยศ จันทร์อินทร์. (2550). ระบบสารสนเทศด้านบุคลากรสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์ มิค มหาวิทยาลัยพายัพ. (การค้นคว้าแบบอิสระ วท.ม.). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  ธน บุญเกิด. (2565). การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 9(10): 3-15.
  นัยนา โปธาวงค์, พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์, ประเสริฐ จรรยาสุภาพ, นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย และ พิมพ์ชนก สังข์แก้ว. (2563). แนวทางการพัฒนาการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3(3): 19-32.
  ประยูร เทพพิทักษฺศักดิ์. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม. (วิทยานิพนธ์ ปร.ด.). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
  พวงเพ็ชร จาบกุล และถวิล นิลใบ. (2562). ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค ราชการในประเทศไทย.วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 5(2): 197-208.
  พระทวี อภโย และเอกชาตรี สุขเสน. (2560). การพัฒนาระบบสวัสดิการด้านบุคคลากร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์บริทรรศน์ 6(2): 427-436.
  เพลินตา แดงอาจ. (2552). ระบบสารสนเทศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา. (การ ค้นคว้าอิสระ วท.ม.). มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
  มณีรัตน์ บุญล้ำ. (2536). ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
  วีระพงษ์ เลิศลำหวาน วีระพน ภานุรักษ์ และ เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์. (2559). การพัฒนาระบบอนุมัติ เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส.วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2): 1-8.
  ศศิวรรณ ฉ่ำชาวนา และณัฐกานต์ พัฒนโพธิ์. (2561). ระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษาบริษัทเอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด. (โครงงานนักศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.
  ศิริลักษณ์ นามวงศ และประเสริฐ จรรยาสุภาพ. (2561). พัฒนาการการสหกรณ์ในประเทศไทย. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 8(1): 29-55.
  สุเมธ นามแก้ว. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. (การค้นคว้าอิสระปริญญา วท.ม.). มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
  สุวรรณา เสือกรุง. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม. (วิทยานิพนธ์ วท.ม.). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
  อารีษา แก้วเปี้ย, สุรพล ชุ่มกลิ่น, และพิชิต พวงภาคีศิริ. (2559). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ออนไลน์กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานการประชุมวิชาการราชภัฏนครสวรรค์ 1: (569-582). นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
  อำไพ สุดสม. (2551). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร พยาบาล จังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. (การค้นคว้าแบบอิสระ วท.ม.). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th