วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การตรวจจับสิ่งเจือปนด้วยการประมวลผลภาพบนหัวอ่านฮาร์ดไดร์ฟ
ชื่อผู้แต่ง สราวุฒิ ภัทรภูวดล(1), สนิท สิทธิ(2), ภานุวัฒน์ เมฆะ(3) และ พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ(4*) (Sarawut Phattaraphuwadol(1), Snit Sitti(2), Panuwat Mekha(3) and Payungsak Kasemsumran(4*))
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (1,2,3,4) (Department of Computer Science, Faculty of Science, Maejo University)(1,2,3,4) *Corressponding anthor: payungsak.kae@gmail.com
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2568
บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองเพื่อตรวจจับสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กผ่านการประมวลผลภาพโดยใช้ภาษา Python วัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาอัลกอริธึมสำหรับการตรวจจับสิ่งปนเปื้อนบน Head Gimbal Assembly (HGA) ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของหัวอ่าน/เขียนที่เกิดจากอนุภาคฝุ่น หัวอ่าน/เขียนที่มีขนาดเล็กและละเอียดอ่อนทำให้ไวต่อฝุ่น ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ การตรวจสอบด้วยสายตาแบบดั้งเดิมโดยมนุษย์ใช้เวลานานและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด

           การวิจัยได้พัฒนาอัลกอริธึมสำหรับใช้กับเครื่องจักรในการตรวจจับสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็ก ให้ความช่วยเหลือและลดภาระในการตรวจสอบด้วยสายตาโดยมนุษย์เพียงอย่างเดียว ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึมนี้สามารถตรวจจับสิ่งปนเปื้อนบนหัวอ่าน/เขียนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้สำเร็จด้วยความแม่นยำ 86.25% และความจำเพาะ 91.67% ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้พิกเซลของภาพและลอจิกเกตในกระบวนการแปลงภาพ

คำสำคัญ หัวอ่านเขียนของฮาร์ดดิสก์; การประมวลผลภาพ; ภาษา Python
ปี พ.ศ. 2568
ปีที่ (Vol.) 11
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม - เมษายน
เลขที่หน้า (Page) 1-17
ISSN ISSN 3027-7280 (Online)
DOI
ORCID_ID 0000-0002-1887-7287
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R68001.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  สารัช ตันติกิตติ. (2016,22 July). Image Processing for Detecting Dengue Virus from WBC[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาฎีบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสยาม]. แหล่งที่มา : การประมวลผลภาพเพื่อบ่งชี้โรคไข้เลือดออกเดงกีจากเม็ดเลือดขาว (siam.edu)
  Anisha Swain.(2561,3 กันยายน). Noise filtering in Digital Image Processing. Medium. แหล่งที่มา : Noise filtering in Digital Image Processing | by Anisha Swain | Image Vision | Medium
  Charoon Chitnayee, Wirungrong Charuchart, Sasithorn Chitnayee (2013). งานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความล้าของสายตากับการตรวจสมรรถภาพทางสายตา ในกลุ่มผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลอุตรดิสถ์ แหล่งที่มา : sunsanee,+Journal+manager,+18346-39617-1-CE.pdf
  Geeksforgeeks. (2021,18 Aug). Python | Create and write on excel file using xlsxwriter module. แหล่งที่มา : Python | Create and write on excel file using xlsxwriter module - GeeksforGeeks
  Shawn Gomez. (2014). scikit-image: image processing in Python. แหล่งที่มา : https://doi.org/10.7717/peerj.453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th