วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การประยุกต์ใช้ Line Chatbot ในการให้บริการแจ้งผลคะแนนนักศึกษารายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง อรนุช พันโท(1), สารุ่ง ตันตระกูล(1), รสลิน เพตะกร(1*), ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล(1) และพิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี(1) (Oranuch Pantho(1), Sarung Tantragul(1), Roselin Petagon(1*), Panuwat Suwannakul(1) and Piroon Kaewfoongrungsi(1))
หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1) (Computer Department, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University) (1) *Corresponding author: roselin@cmru.ac.th
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2568
บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประยุกต์ใช้ Line Chatbot ในการให้บริการแจ้งผลคะแนนนักศึกษาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ 2) ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น ระบบบริการแจ้งผลคะแนนอัตโนมัติได้ประยุกต์ใช้ Line Chatbot ทำงานร่วมกับเพลตฟอร์ม Dialogflow ที่สามารถประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ มีการจัดเก็บคะแนนไว้ใน Google Sheet ซึ่งผู้ใช้สามารถสอบถามผลคะแนนของตนเองได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านการบริหารการสอนของผู้สอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ จำนวน 63 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  คัดเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ และสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริการแจ้งผลคะแนนในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.31 (S.D.=0.85) อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ ไลน์แชทบอท; กูเกิ้ลชีต; ไดอะล็อกโฟว์
ปี พ.ศ. 2568
ปีที่ (Vol.) 11
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม - เมษายน
เลขที่หน้า (Page) 18-31
ISSN ISSN 3027-7280 (Online)
DOI
ORCID_ID 0009-0006-7052-803X
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R68002.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  กออิศเรศ ประชาอาทร. (2564). ไลน์แชทบอทสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์. สารนิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
  จตุรงค์ จิตติยพล และพงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ. (2565). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Line Chatbot. วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 2(4): 607-618.
  จักพันธ์ สาตมุณี ภคพล สุนทรโรจน์ คัชรินทร์ ทองฟัก และพงษ์กัมปนาท แก้วตา. (2564). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบแอปพลิเคชัน Line Chatbot ในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 13(1): 100-111.
  จักรินทร สันติรัตนภักดี. (2561). การตลาดออนไลน์และบริการลูกค้าด้วยแชทบอท กรณีศึกษา : การใช้ Chatfuel ปฏิสัมพันธกับลูกค้าผ่านเมสเซนเจอร์. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี. 10: 71-87.
  เจนจิรา แจ่มศิริ และคัชรินทร์ ทองฟัก. (2561). การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4. 263-275.
  ชัยพร คำเจริญคุณ. (2563). การพัฒนาระบบ LINE BOT NU Library เพื่อการให้บริการร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM. การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10: Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563. สงขลา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ณภัทร ไชยพราหมณ์ ณัฐวุฒิ ทุมนัต และชูพันธุ์ รัตนโภคา. (2020). ระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่านไลน์บอท. Journal of Information Science and Technology, 10(2): 59-70.
  บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
  มนต์ทิชา รัตนพันธ์ และฉัตรวดี สายใยทอง. (2566). การพัฒนา Line Chatbot สำหรับงานบริการด้านงานวิจัย กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST), 22(1): 78-89.
  ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล และกมลพรรณ ศรีกัน. (2564). การประยุกต์ใช้ Line Chatbot ในการบริการข้อมูลนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59. 1072-1079.
  วสุ บัวแก้ว และปณิธิ เนตินันทน์. การพัฒนาระบบ Line Bot สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยรังสิต. 2406-2413.
  วันชัย แซ่ลิ่ม. (2564). การพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารวิชาการ ปชมท. 10(2): 56-65.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th