วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  คำถาม :     อยากทราบเกณฑ์คุณภาพวารสารในระดับนานาชาติของสถาบัน ISI ครับ
  รายละเอียด :   เกณฑ์คุณภาพวารสารในระดับนานาชาติของสถาบัน ISI ประกอบด้วยเกณฑ์ใดบ้าง ?
   ชื่อ-สกุล :  สมชาย อารยพิทยา   อีเมล์ :  somchai243@hotmail.com   วันที่ : 09/01/2013 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 233  Reply : 1

No : 1

สถาบัน ISI ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Thomson Reuters ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการในการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน 4 เกณฑ์ ดังนี้ 1.มาตรฐานทั่วไปของวารสาร (Basic journal standard) 2.ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการของสถาบัน ISI (Editorial Content) 3.ความเป็นสากลของวารสาร (International Diversity) 4.การวิเคราะห์การอ้างถึง (Citation Analysis) (online จากเว็บ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/FAQ.html , วันที่เข้าถึง 22 ก.พ. 56)
tci.thai@gmail.com 11/01/2013 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 9155  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th