วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก, ปรีชา โคตะพัฒน์ (Nattaphol Thanachawengsakul, Terapong Redmak and Preecha Khotaphat)
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง และ 2) ประเมินผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 15 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวิเคราะห์การออกแบบตัวต้นแบบ 2) แบบประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบ และ 3) แบบประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ออกแบบตัวต้นแบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.1) ผลการออกแบบภายนอกของตัวต้นแบบมีลักษณะเป็นโรงเรือนระบบเปิด 1.2) ผลการออกแบบภายในของตัวต้นแบบ ประกอบด้วย 5 โมดูล คือ โมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์ โมดูลควบคุมแสงสว่าง โมดูลควบคุมเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า โมดูลควบคุมอุณหภูมิ และโมดูลควบคุมวิทยุ และ 1.3) ผลการออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์ภายในของตัวต้นแบบโดยใช้สัญญาณในการควบคุมการทำงานด้วยสัญญาณลอจิก และ 2) ผลการประเมินความคิดเห็นของการออกแบบตัวต้นแบบ ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) รวมเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมเท่ากับ 0.67 และผลการประเมินความเหมาะสมของการออกแบบตัวต้นแบบ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) รวมเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมเท่ากับ 0.56
คำสำคัญ การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 2
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 15-29
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R59002_03072560.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th